Tilgjengelig for alle

Prinsippet om universell utforming som integrerte løsninger har stått sentralt ved prosjektering av bygget både inne og ute.

Utendørs

 • Alle viktige gangforbindelser og plasser er utformet med dekker og fallforhold som inkluderer alle brukergrupper
 • Det er etablert egne HC-parkeringsplasser (8 stk) nær inngangen
 • Det er trinnfri adkomst til begge hovedadkomstene
 • Hovedgangforbindelser opparbeides med jevne, sklisikre overflater, fri for nivåforskjeller
 • Det er lagt opp til en hovedløsning med å bruke naturlige ledelinjer som en integrert del av den estetiske utformingen i uteanlegget
 • Differensiering i materialer vil gi informasjon om bruk, i hovedsak asfalt på kjørearealer og plasstøpt betong på gangarealer, og bruk av kantstein som skille mellom gangsoner og kjøreareal. Dette gir god orientering for alle brukere av anlegget
 • I tillegg vil rekkverk fungere som ledelinjer ved at de kan følges med hånden
 • Det benyttes ikke allergifremkallende vegetasjon langs gangsoner og på oppholdsarealene
 • Trapper er taktilt merket ihht. gjeldende krav og retningslinjer
 • Utearealene vil være godt belyst

Innendørs

 • Hovedatkomster er godt merket og opplyst
 • Skilting og informasjonstavler er lesbare også for synshemmede/blinde
 • Viktige gangforbindelser og hovedrom er utformet med gode bredder og jevne, sliksikre overflater, fri for nivåforskjeller
 • Det er flere heiser i bygget. Disse har ”taktilt” panel og auditiv informasjon
 • Anlegget i seg selv har planløsning med god og tydelig lesbarhet
 • Flere steder har man visuell kontakt ut, slik at det er enkelt å orientere seg. I tillegg til at bygget har en oversiktlig planløsning, er det god skilting gjennom hele bygget, også taktil skilting
 • Trapper er taktilt merket ihht. gjeldende krav og retningslinjer
 • Plassering og utforming av belysningen og bruk av kontrastfarger gjennom hele bygget, er generelt utformet med tanke på å skape best mulig lesbarhet
 • Restauranten, møterom, behandlingsrom, hvilerom og kontorer er tilpasset alle brukergrupper. Møterommene er utstyrt med teleslynge
 • Hovedrommene har akustikkplater og tekstiler for å hindre støy
 • Det er avsatt egne garderober, dusjer og toaletter for bevegelseshemmede som ønsker å benytte seg av dette. For øvrig vil alle garderobene være tilrettelagt for alle brukergrupper
 • Bevegelseshemmede får utdelt egne rullestoler ved besøk i anlegget som tåler det fuktige klimaet.
 • Det er etablert ”løfteheis” ned i hovedbassenget hvor det er flere attraksjoner, og de fleste av badstuene samt alle hvilerommene/loungene er tilgjengelige for alle.

  Bestill din inngang her